Voorwaarden

OKAnnuleren
OK

Algemene voorwaarden en Privacy Statement

 

Onze algemene voorwaarden en het Privacy statement, beiden op deze pagina, zijn van toepassing op het bezoek en gebruik van deze website en alle overige diensten die door Aa Net Services/ www.enjoyattention.nl worden aangeboden.

 

Artikel 1: Begrippen en woordbepalingen:

1.1 EnjoyAttention is een dating website (hierna website), welke is opgericht door AA Net Services. Aa Net Services is de eigenaar en de beheerder van de website Enjoyattention.nl.

1.2 Profiel: Relevante informatie over een Member, zoals achtergrondinformatie en uiterlijke kenmerken.

1.3 Gebruiker / Member: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die van de diensten van EnjoyAttention gebruik maakt.

1.4 Wij, Onze en Ons: Deze termen hebben alle betrekking op Aa Net Services.

1.5 Website: Een bij elkaar horende verzameling internetpagina`s (worldwide web) die een totaal aan informatie (content)over een bepaalde organisatie of een bepaald onderwerp bieden.

1.6  Content: De inhoud van een website waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend beperkt tot foto's, tekst, profielen, informatie, gegevens, computerbestanden, beeld en geluidsmateriaal of een combinatie daarvan.

1.7 Server: Centrale computer waarop de website zelf (Webserver), het content management en/of de database is geïnstalleerd.

1.8 Link: Andere woorden voor een link zijn ook Hotlink of Hyperlink. Door een link aan te klikken kan de gebruikers van de ene webpagina naar de andere gaan. 

 

Artikel 2: Gebruik en inhoud van de website Enjoyattention

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden tussen de gebruiker van deze website en Aa Net Services.

2.2 Lees de algemene voorwaarden voordat u gebruik maakt van deze website.

Indien er één of meerdere punten zijn waar u het niet mee eens bent dient u  op geen enkele wijze gebruik te maken van de website.

Indien u in de toekomst deze website bezoekt ongeacht of u zich registreert als member of niet, betekent dit dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

2.3 Om gebruik te maken van deze Website en de daarin aangebrachte diensten en toepassingen is registratie vereist, waarbij de Gebruiker een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord gebruikt.

2.4  U bevestigt uitdrukkelijk dat wanneer u gebruik maakt van de Website, deze in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden.

2.5  Tevens garandeert u dat de hiernavolgende punten 2.5.a tot en met 2.5.g uitdrukkelijk niet van toepassing zijn op het gebruik en al uw acties op de website :

2.5.a  Dat deze niet gewelddadig, seksistisch, obsceen, pornografisch of anderszins in strijd zijn met de goede zeden en geen links bevatten naar sites met een gelijkaardige inhoud.

2.5.b  Dat deze geen onrechtmatige verzoeken inhouden waaronder begrepen wordt spam, junk mail, het verspreiden van computervirussen, Trojaanse paarden, wormen en verder alle andere ongewenste en schadelijke zaken die computersystemen kunnen beschadigen of beïnvloeden.

2.5.c Date deze geen commerciële informatie zal bevatten waaronder maar niet uitsluitend; commerciële activiteiten, reclame, links naar andere websites zonder toestemming van Aa Net Services.

2.5.d Dat deze geen discriminatie van uiterlijk, afkomst, religie, cultuur en ras bevatten in welke vorm dan ook zal bevatten.

2.5.e  Dat deze niemand zal beledigen, bedreigen en inbreuk zal maken op de privacy van anderen op enigerlei wijze.

2.5.f  Dat deze niet anderszins onrechtmatig of strafbaar zullen zijn, dan wel strafbare of onrechtmatige handelingen zullen aanmoedigen of het hiertoe aanzetten van zulke handelingen.

2.5.g  Dat deze de rechten van anderen schaden. In het algemeen is het niet toegestaan om inhoud te plaatsen die in strijd is met de 9-geldende wetten regels of fatsoensnormen of doelstellingen van Website.

2.6 Het is niet toegestaan om inhoud die betrekking heeft op andere Profielen te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van persoonlijke doeleinden van u zelf.

2.7 De gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn wachtwoord en gebruikersnaam. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden en dit ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is.

Bij vermoeden van misbruik van uw account zal de gebruiker Aa Net Services direct op de hoogte brengen.

2.8 Het aanmaken van dubbele profielen is niet toegestaan en zal resulteren in het automatisch verwijderen van beide of meer profielen.

 

2.8 Het gebruik van de website en diensten die aangeboden worden via de Website staan open voor iedere persoon die de minimaal 18 jaar oud is.  Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt is het niet toegestaan gebruik te maken van de website.  Indien u bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website wordt u verzocht geen verder gebruik te maken van de website.

2.9 Het is niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, dit profiel over te dragen en/ of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens aan te passen zodat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Aa Net Services vaststelt dat de opgegeven informatie onvolledig is, kan Aa Net Services het account opschorten of beëindigen.

2.10 Aa Net Services kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van uw account.

2.11 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen of andere persoonlijk herleidbare informatie in uw profiel of foto's op te nemen.

Het is tevens niet toegestaan van het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens. Aa Net Services behoudt zich het recht voor om Profielen of delen van Profielen te wijzigen, te weigeren of te verwijderen.

2.12 Het is niet toegestaan om foto's van andere mensen dan uzelf op de website te publiceren. Aa Net Services behoudt zich het recht voor om foto's of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

2.13 Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen onder meer maar niet beperkt tot valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden tot deze Website is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Aa Net Services daarover onmiddellijk aangifte doen.

2.14 Het is niet toegestaan om de website op enigerlei wijze te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.

Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, merkenrechten,

modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, (kinder)porno, ,  crimineel data verkeer, de zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Website; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag ;

2.15 Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van anderen, waarover u via de website beschikt, te gebruiken voor enig ander doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailingen aan personen over wiens gegevens u via de website beschikt. U verklaart geen 'spam', 'junkmail', kettingbrieven, 'mailingen' of bulkverspreiding van e-mail aan gebruikers of voormalig gebruikers te zullen distribueren.

 

Artikel 3: Intellectuele eigendommen

3.1 Indien Aa Net Services op de hoogte wordt gebracht van (vermeend) inbreuk makend materiaal of links op de website dan heeft Aa Net Services het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

3.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten van alle op de Website aangeboden diensten, producten, afbeeldingen, teksten, databestanden, vormgeving, foto's, video's, geluidsmateriaal, software, domeinnamen, merken en alle overige materialen die zich op de website bevinden, berusten uitsluitend bij Aa Net Services of haar licentiegevers.

3.3. Voor zover Gebruikers teksten of beelden, geluiden aan Aa Net Services toesturen of op de website achterlaten, dragen die gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Aa Net Services en vrijwaren Aa Net Services derhalve van aanspraken van derden. Aa Net Services derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

3.4 Niets van de content van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Aa Net Services worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.

3.5 Aa Net Services verleent u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet overdraagbaar recht ten aanzien van alle onderdelen van de website waarop Aa Net Services rechthebbende is om deze via de website te bekijken en aan uw profiel toe te voegen.

 

Artikel 4: Niet commercieel gebruik

4.1 Het is gebruikers niet toegelaten om de diensten van de website te gebruiken in verband met commerciële doeleinden. Rechtspersonen of entiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot organisaties, bedrijven en / of ondernemingen mogen geen lid worden van de website en het is hen niet toegelaten gebruik te maken,  in te schrijven of aan te melden op de website.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens en privacy

5.1. Aa Net services besteedt de grootste mogelijke aandacht zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van de gebruikers op deze Website. We verwijzen u voor verder informatie naar de privacy statement in dit document.

5.2 . Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en /of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte abonnement/ saldo per direct en onherroepelijk te vervallen. Alle kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden op de gebruiker verhaald.

Aa Net Services zal ook de gemaakte rechterlijke en buiten rechterlijke alsmede de geleden schade verhalen op de gebruiker.

 

Artikel 6: Content

6.1.  De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebouwd. Desondanks is Aa Net Services niet aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid, en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. Onder geen enkele omstandigheid zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de website. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate welke is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de acties, voor handelingen of veronachtzaming van Gebruikers.

6.2 Aa Net Services is niet verantwoordelijk voor gebruikers profielen die in strijd zijn met de wet. Aa Net Services heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van Profielen permanent te monitoren en controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een Gebruiker zal Aa Net Services direct op de hoogte worden gebracht. Aa Net Services zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.

6.3 Gebruiker verstrekt Aa Net Services toestemming voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de Gebruiker zijn verstrekt.

6.4 Aa Net Services is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar members.

 

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden, abonnementen en tarieven

7.1 Er zijn op de website diverse soorten abonnementen waaronder betalende (Full member) en niet betalende(Free member) abonnementen alsmede abonnementen voor het gebruik van extra opties en mogelijkheden op de site.. 

7.2 Een Abonnement wordt altijd aangegaan voor een periode van 1, 3, 6 of 12 maanden.

7.3 De betalingen vinden plaats op de door de website aangegeven wijze. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen.

7.4 Abonnementen worden niet automatisch verlengt tenzij op vraag van de gebruiker.  Indien het abonnement is verlopen wordt deze automatisch omgezet in een gratis Free member abonnement.  Dit kan inhouden dat er met het overzetten bepaalde gegevens verloren zullen gaan indien het vorige abonnement niet meer wordt verlengd.  Dit komt omdat bij betalende abonnementen er meer opslagruimte is voor berichten, flirts en virtuele gifts dan op het gratis abonnement Free Member. Enjoyattention is daarvoor niet verantwoordelijk. Het is aan de gebruiker om zijn abonnement tijdig voor de vervaldatum te verlengen.  De vervaldatum staat altijd centraal in de website vermeld.

7.5 In geval van voortijdige sluiting van het account wordt er geen restitutie verleend van reeds betaalde abonnement bijdragen.

7.6 De abonnementsprijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.  Voor reeds afgesloten abonnementen maakt dit geen verschil en blijft de oude prijs behouden totdat het reeds lopende abonnement is vervallen.

7.7 Aa Net Services behoudt zich het recht voor om actie en of aanbiedingsperiodes zonder nadere berichtgeving voortijdig te beëindigen. Vanaf het moment van beëindigen zijn eventuele aanspraken op de actie of aanbieding niet meer mogelijk.

7.8 De credits die worden gebruikt voor het versturen van virtuele gifts hebben een beperkte geldigheidsduur, waarna de credits vervallen.

Indien de gebruiker de website de website niet gebruikt gedurende 6 maanden zal het resterende saldo van de gebruiker op 0 gezet worden.

7.9 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

7.10 Aa Net Services wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of aan de algemene voorwaarden.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Een gebruiker kan Aa Net Services op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder of ongemak veroorzaakt door problemen, werkzaamheden, interventies, wijzigingen of beperkingen van de functionaliteit van de website of andere elementen die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Aa Net Services.

8.2. Aa Net Services is niet aansprakelijk voor de volledigheid , juistheid en actualiteit van member profielen. De inhoud hiervan geeft de mening weer van de Gebruiker. Onder geen enkele omstandigheid zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Website. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere Gebruikers.

8.3. Aa Net Services doet wat mogelijk is om de Website beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

8.4. Indien u meent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk gemaakt is dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via "contact met ons opnemen" onderaan in de website.

 

Artikel 9 geschillen

9.1 Aangezien Aa Net Services niet is betrokken in de communicatie tussen gebruikers onderling in het geval dat u een onenigheid heeft met een andere Gebruiker, ontheft u Aa Net Services hierbij van alle vorderingen, eisen en schaden (direct of indirect) in elke vorm of aard,  verdacht en onverdacht, bekend en onbekend, onthuld of niet onthuld ten gevolge van of verbonden met dit soort gevallen.

 

Artikel 10: Klachtenafhandelingen

10.1 Indien u als gebruiker een klacht heeft kan u die schriftelijk versturen via het onderdeel "contact met ons opnemen" onderaan in de site.

10.2 Klachten in verband met gebruik van de website , de kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Aa Net Services in behandeling worden genomen en Aa Net Services zal trachten deze binnen 14 dagen op te lossen. De gebruiker wordt hiervan schriftelijk via mail op de hoogte gehouden door Aa Net Services.

 

Privacy Statement

 

Privacy Statement

Voor de uitvoering van haar dienstverlening zal de website om uw persoonlijke gegevens vragen. Deze gegevens worden door Aa Net Services en de aan haar gelieerde ondernemingen verwerkt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Marketingdoeleinden

Het kan zijn dat wij ten behoeve van onze dienstverlening gebruikmaken van uw gegevens voor het toezenden van - naar onze mening - voor u van belang zijnde informatie. Wij voeren hierin een terughoudend en selectief beleid.

Aa Net Services draagt er zorg voor dat de door haar verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld

 

Voor specifieke vragen of opmerkingen met betrekking tot de wijze waarop Aa Net Services met uw persoonsgegevens omgaat, of als u informatie niet (langer) wenst te ontvangen, kunt u dit te allen tijde, door het sturen van een bericht onderaan in de site "contact met ons opnemen" aan ons kenbaar maken.

 

Bescherming

Aa Net Services treft - in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens - de passende organisatorische en technische en maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen het onbevoegd gebruikmaken ervan door derden en om elke vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in beveiligde databases die uitsluitend toegankelijk is voor die personen voor wie het van zijn of haar functie noodzakelijk is. Door gebruik te maken van passende  organisatorische en technische maatregelen tracht Aa Net Services haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik. Aa Net Services is echter niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of enig ander (onrechtmatig) gevolg aan bestanden of gegevens.

 

Internetsites van derden

Op de internetsite van Aa Net Services kunt u mogelijk hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Dit Privacy Statement is daarop niet van toepassing. Aa Net Services draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

 

Actualiteit

De teksten van deze site en dit Privacy Statement worden regelmatig op de actualiteit aangepast. Wij adviseren derhalve deze pagina regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van onze site.

FEEDBACK - CONTACT